FSPNET s.r.o. vpAnydesk

Ochrana osobních údajů

Program Účetnictví FSP2003

je určen pro všechny uživatele počítačů PC, kteří potřebují vést daňovou evidenci nebo podvojné účetnictví přehlednou formou. Program vytvořený v prostředí WinBase602 ver 7.0 dovoluje mimo jiné vytvoření analytické evidence k syntetickým účtům, např. pro sledování nákladů a výnosů u více středisek nebo pro rozdělení dodavatelů a odběratelů. Program je vybaven řadou kontrolních funkcí. Evidence faktur je svázána s účetním deníkem, takže zápis vystavené nebo přijaté faktury se ihned promítne do deníku a dále na patřičné syntetické a analytické účty.

Uživatel má též neustálý přehled o nezaplacených fakturách. Nejdůležitější údaje, jako je stav na bankovních účtech, pokladní hotovost, pohledávky odběratelů, závazky k dodavatelům a zisk jsou k dispozici v úloze ‘Hlavní kniha‘ Kdykoliv lze zobrazit výsledovku a rozvahu za středisko nebo celou firmu. Koncem roku se provede rozdělení zisku a převod zůstatků účtů do nového roku.

K programu účetnictví se váží další komponenty integrovaného systému - vnitropodnikové faktury, objednávky, zakázky, mzdy, sklady, evidence investičního i neinvestičního majetku firmy a evidence přijaté a odeslané pošty.

Jednotlivé části mohou být použity i samostatně. Servisní část obsahuje subsystém zálohování, přidělování a obsluhu práv uživatelů k jednotlivým částem systému.

Program je přizpůsoben i práci v počítačové síti.

Může pracovat v systému Windows 98, Windows XP, Windows NT od verse 4.0, Windows2000, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10.

Copyright  ©   FSPNET s.r.o.
On-line: 6 - Dnes: 54 - Celkem : 294401                home    |    site map    |    about as    |    contact